Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ITA ปี 2563

 

ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563

  ....................................................

EB1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
              EB1. บันทึกข้อความขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62 -ขึ้นหน้าเว็บรพ.

EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
              EB2.1 บันทึกข้อความแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี63ขึ้นเว็บ
              EB2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเงินบำรุงปี63 ขึ้นเว็บไซต์
              EB2.3 คำสั่งปิด-ปลดประกาศโรงพยาบาลโนนดินแดง
              EB2.4 บันทึกข้อความเผยแพร่ประกาศสนง.ปลัดกระทรวง 

EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
              EB3.1 บันทึกข้อความนำแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี63ขึ้นเว็บไซต์
              EB3.2 บันทึกข้อความนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเงินบำรุงขึ้นเว็บไซต์
              EB3.3 จัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินมากที่สุด ขึ้นเว็บไซต์
              EB3.4 จัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินเกินห้าพันบาทขึ้นเว็บไซต์
              EB3.5 จัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินต่ำกว่าห้าพันบาทขึ้นเว็บไซต์

 EB4. หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
              EB4. บันทึกข้อความนำสขร1ขึ้นเว็บไซต์ 

       

 

 

Powered by Bullraider.com